ADD ANYTHING HERE OR JUST REMOVE IT…

دوره آموزشی تحلیل پتنت

دسته بندی:

اسناد پتنت حاوی اطلاعات بسیار ارزشمندی برای توسعه کسب هستند. این اسناد علاوه بر آنکه شامل اطلاعاتی فنی است که درک و استفاده از آنها، در رفع مشکلات فنی شرکت ها تأثیرگذار است، درعین حال، این اسناد فقط شامل اطلاعات فنی نیست. بلکه می توان اطلاعات راهبردی و استراتژیکی بسیاری از آنها استخراج نمود: مثلا مواردی نظیر شناخت روند توسعه فناوری و بلوغ آن؛ پتانسیل رقابت در بازار؛ شرکتهای فعال این حوزه و ماهیت فعالیت آنها، رصد فعالیتها و نوآوریهای به وقوع پیوسته در این حوزه و …

طیف مخاطبان: مدیران شرکتهای مختلف فعال در بخش صنعت، پارک های فناوری، مراکز رشد، شتاب دهنده ها، مدیران پژوهش و تحقیق، دانش پژوهان و پژوهشگران، سیاست گذاران، برنامه ریزان و …

سرفصل های این دوره :

‐ تعریف پتنت و نقش آن در توسعه فناوری

 ‐ انواع استراتژی های تحلیل پتنت

  • استراتژیهای راهبردی
  • رفع مشکلات فنی موجود در صنعت
  • استراتژی های دفاعی

 ‐ آشنایی با روش های تحلیل پتنت

 ‐ استراتژی های جستوجوی پتنت در خصوص تحلیل پتنت

 ‐ آشنایی با برخی نرم افزارهای تحلیل فناوری

 ‐ آشنایی با پایگاه های داده تحلیل پتنت

 ‐ استفاده از تحلیل بازار

 ‐ آشنایی با روش های تحلیل بازار