ADD ANYTHING HERE OR JUST REMOVE IT…

دوره آموزشی علائم تجاری و حفاظت از آن در سطح ملی و بین المللی

دسته بندی:

نوآوری های شرکتها فقط محدود به اختراعاتی برای رفع مشکلات فنی نمی شود، بلکه ممکن است شرکتها، برای قابل پسند ساختن تولیدات خود، دست به نوآوری هایی در ظاهر و شکل محصولات و خدمات خود بزنند.

 این نوآوری ها در صورت برخورداری از شرایطی قابلیت ثبت به عنوان طرح صنعتی را دارد. علاوه براین، ممکن است نوآوری های شرکتهای دیگر، برای اشخاص مختلف جالب باشد تا بتوانند بر اساس آنها، ایده های جدید کسب کنند یا جدید بودن ایده های خود را بسنجند. در این کارگاه علاوه بر بیان ویژگی های ضروری طرح صنعتی، شرایط ادارات ثبت طرح صنعتی برای ثبت طرح صنعتی موردبحث قرار می گیرد. علاوه بر این، به جستوجوی طرح صنعتی یا الگو گیری از طرح های صنعتی موجود در پایگاه های داده طرح صنعتی در پایگاه های داخلی و بین المللی  پرداخته می شود

سرفصل های این دوره :

  • اهمیت طرح های صنعتی
  • ویژگی های طرح صنعتی برای ثبت
  • معرفی نرم افزارهای ترسیم طرح صنعتی
  • نحوه ثبت طرح صنعتی در داخل و خارج از کشور
  • جستوجوی طرح صنعتی در پایگاه های داده طرح صنعتی

توانمندی شرکت کنندگان پس از این کارگاه/ دوره آموزشی پیشرفته:

  • آشنایی با اهمیت علائم تجاری در کسب وکارهای مختلف
  • آشنایی با انواع علائم تجاری و نحوه استفاده از آن ها
  • آشنایی با سیستم مادرید
  • آشنایی با ویژگی های علائم تجاری برای ثبت و فرایندهای ثبت علائم تجاری در داخل و خارج از کشور
  • جستوجوی داخلی و بین المللی علائم تجاری