ADD ANYTHING HERE OR JUST REMOVE IT…

کارگاه آموزشی استحراج اطلاعات پتنت

دسته بندی:

ثبت اختراعات یکی از راهکارهای مهم برای حفاظت از نوآوری های یک شرکت است. کارکنان فنی یک شرکت، محققین و پژوهشگران مراکز تحقیق و توسعه، ممکن است روزانه درگیر یافتن ایده های برای رفع مشکلات فنی موجود باشند و ایده های زیادی ذهن آنها را درگیر نمایند.

برای تحقق یافتن برخی ایده ها، عموما فعالیتهای ذهنی و تجربی )آزمایشگاهی و کارگاهی( زیادی می شود که ممکن است به راه حل های نوآورانه ای منتهی شود؛ اما اگر راه حل های فنی آنان، از طریق راهکاری حقوقی حفظ نگردد، این ایده تحقق یافته، به سرعت توسط سایرین )مثل رقبا( کپی و استفاده خواهد شد!  چه راهکار قانونی برای حفاظت از این ایده های تحقق یافته وجود دارد تا با انحصار بخشی به صاحبان ایده، منفعت مالی نیز برای آنان ایجاد نماید؟

آیا این ایده خلاقانه که تحقق یافته در دسته اختراعات قرار می گیرد؟ ثبت اختراع یکی از این راهکارهای حفاظت قانونی از ایده های تحقق یافته فناورانه است. در این کارگاه آموزشی، علاوه بر بیان اهمیت ثبت اختراعات، به این موضوع پرداخته می شود که آیا ایده تحقق یافته، شرایط احراز گواهی ثبت اختراع را دارد یا خیر. شرایط احراز گواهی ثبت اختراع چیست و چگونه میتوان این اختراعات را در داخل یا خارج از کشور محافظت نمود.

سرفصل های دوره:

  • آشنایی با مفهوم پتنت و تفاوت اختراع و پتنت
  • اهمیت پتنت در کسب منفعت و بازار
  • نحوه ی ثبت پتنت
  • داخلی
  • خارجی
  • شرایط احراز پتنت
  • جستجو در بانک های اطلاعاتی جهت بررسی شرایط احراز پتنت
  • بررسی قابل ثبت بودن اختراع
  • جدید بودن، گام ابتکاری و کاربری صنعتی

توانمندی شرکت کنندگان پس از این کارگاه / دوره ی آموزش:

توضیح : این کارگاه بسته به نیاز و سطح معلومات مخاطب در دو سطح مقدماتی و پیشرفته قابل اجراست.

 

در سطح مقدماتی، مخاطب بعد از پایان دوره دارای این قابلیت ها خواهد بود:

آشنایی با کاربرد و مزایای اطلاعات حاصل از جستوجوی پتنت

 آشنایی با روشهای مختلف جستوجوی پتنت و دیتابیس های قابل استفاده

آشنایی با قسمتهای مختلف یک پتنت و اهمیت آنان در استراتژی های مختلف جست و جو

نحوه ی بررسی نوآوری و گام ابتکاری یک اختراع به صورت نمایش عملی دو مورد

 

 توانمندی های شرکت کنندگان پس از دوره/کارگاه آموزشی پیشرفته:

 آشنایی با دیتابیس های مختلف جست و جو

روش جست و جوی پتنت در پایگاه های جست و جو به صورت کار عملی

نحوه انجام جست و جوی نوآوری