امضا قرارداد همکاری دفتر خاورمیانه سازمان مالکیت معنوی اختراعات جهان (WIIPA) با شرکت فناوری و تکنولوژی والنتورا (Valentura) 

دفتر خاورمیانه سازمان مالکیت معنوی اختراعات جهان (WIIPA) از امضای  یک قرارداد همکاری پیشگامانه با شرکت فناوری و تکنولوژی Valentura...

ادامه مطالعه